Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Invicta

Zaloguj się do: Invicta Online
nowotwory

Oceń nas - Ankieta Anonimowa

Wypełnij anonimową ankietę. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.


wypełnij ankietę...

Badania i testy genetyczne INVICTA


Więcej...

 

Informacja od administratora danych osobowych dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją badań laboratoryjnych, w tym genetycznych:

 

Działając jako Administrator Pani / Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz krajowymi przepisami dotyczącymi w szczególności ochrony danych osobowych oraz praw pacjenta. 

 

1. Administrator danych osobowych jest grupa spółek Invicta (dalej jako Invicta), działająca jako współadministrator danych osobowych (Invicta Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Klinika Antiaging Invicta Sp. z o.o., Invicta Software Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, Invicta spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172), ul. Trzy Lipy 3, tel. 58 58 58 800, e-mail invicta@invicta.pl.

2. Dane inspektora ochrony danych: daneosobowe@invicta.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym w celu wykonania badań laboratoryjnych, w tym genetycznych.

5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: upoważnienie pracownicy Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.

6. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Pani / Pana wyraźny wniosek.

7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej określony przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta.

8. Administrator informuje, że:

  • ma Pani / Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądania prosimy zgłaszać mailowo na adres daneosobowe@invicta.pl.
  • dane: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, a także dane o przeszłym, obecnym lub przyszłym stanie zdrowia, w tym dane genetyczne są częścią dokumentacji medycznej i nie mogą być przez Administratora usunięte.
  • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail i numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)), jeżeli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, z wyłączeniem numeru telefonu i adresu e-mail, jest wymogiem ustawowym. Niepodanie wskazanych danych może uniemożliwić prawidłowe przeprowadzenie procesu leczenia. Podanie przez Panią/Pana adresu e-mail oraz numeru telefonu jest konieczne dla prawidłowej organizacji procesu leczenia, a niepodanie danych do kontaktu może utrudnić przekazywanie na bieżąco niezbędnych informacji.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

LABORATORIA MEDYCZNE SOPOT
Polna 64, Sopot, tel. 58 58 58 800
sekretariat.laboratorium@invicta.pl


LABORATORIA MEDYCZNE WARSZAWA
Złota 6, tel. 58 58 58 800
laboratorium.warszawa@invicta.pl

Sprawdź wyniki online!

Serwis MEDIPOINT to miejsce, dzięki któremu masz dostęp do wyników swoich badań laboratoryjnych poprzez internet z każdego miejsca na świecie o dowolnej porze!


Dowiedz się więcej!

MEDYCYNA ESTETYCZNA - NOWOŚĆ

Zapraszamy do Kliniki Anti-Aging INVICTA w Gdańsku.
Medycyna Estetyczna
Laseroterapia
Kosmetyka Profesjonalna.


więcej...