Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

Invicta

Zaloguj się do: Invicta Online

Newsletter

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób fizycznych będących kontrahentami, wykonawcami, oferentami spółek Invicta oraz dla osób reprezentujących te podmioty lub działających w ramach tych podmiotów

 

Działając jako Administrator Pani / Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz krajowymi przepisami dotyczącymi w szczególności ochrony danych osobowych. 

 

1. Administratorem danych osobowych jest grupa spółek Invicta (dalej jako Invicta), działająca jako współadministrator danych osobowych (Invicta Management Sp. z o.o., Medyczne Laboratoria Diagnostyczne Invicta Sp. z o.o., Klinika Antiaging Invicta Sp. z o.o., Invicta Software Sp. z o.o., Invicta Nieruchomości z siedzibą w Sopocie (81-740) przy ul. Polnej 64, Invicta spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-172), ul. Trzy Lipy 3, tel. 58 58 58 800, e-mail invicta@invicta.pl.

2. Dane inspektora ochrony danych: daneosobowe@invicta.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO w celu:

 • zapoznania się przez Invicta z przesłaną ofertą;
 • związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym również zamówień realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych lub innych środków publicznych;
 • zawarcia umowy, która łączy Panią / Pana z Invicta lub podmiot, który Pani / Pan reprezentuje;
 • realizacji umowy.

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na postawie przepisów prawa;
 • dostawca narzędzi IT w niezbędnym zakresie;
 • banki;
 • operatorzy pocztowi i firmy kurierskie;
 • upoważnienie pracownicy Administratora danych;
 • instytucje zarządzające i pośredniczące (w przypadku udziału w postępowaniach konkursowych w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych lub innych środków publicznych).

5. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Pani / Pana wyraźny wniosek.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych, a także przez okres w jakim Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Administrator informuje, że:

 • ma Pani / Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)), jeżeli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane do zapoznania się z ofertą, udziału w postępowaniu ofertowym, zawarcia Umowy, a odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości podpisania i realizacji Umowy, udziału w postępowaniu ofertowym.  

9. Pani/Pan dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.